BRF Bildhuggaren 25-29

 

Bostadsrättsföreningen registrerades 2003-06-27. Föreningens senaste stadgar är från 2016-05-31.

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning.

Föreningsstämma hålls årligen i maj.

 

Stadgar

 

Här kan du ladda ner våra föreningsstadgar:

 

» Stadgar 2016 - 769609-7489 Stadgar 2016 - 769609-7489

 

Ekonomisk redovisning

 

» Årsredovisning 2019 Årsredovisning 2019

» Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2016

» Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016

» Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015

 

Föreningsstämma

 

§36 Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma.

 

Motionsrätt

 

§38 För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före april månads utgång eller den tid som styrelsen bestämmer.

 

§39 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/l0 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

 

Kallelse till föreningsstämma

 

§41 Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärende som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt § 38 skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

 

Rösträtt

 

§42 Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

 

Ombud, fullmakt

 

§43 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Endast annan medlem, make eller anhörig i rakt upp eller nedstigande led, närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem.

 

Biträde

 

§44 Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde, Endast medlemmens make, sambo eller annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

 

Beslut vid stämma

 

§45 Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutats av stämman innan val förrättas. Första stycket gäller inte beslut för vilka erfordras kvalificerad majoritet enligt bostadsrättslagen.

 

Valberedning

 

§46 Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.

 

BRF Bildhuggaren 25-29 • Org. nummer 769609-7489 • styrelsen@brfbildhuggaren.se